SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na możliwość:

  • przywrócenia prowadzonej przez Szkołę w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej;
  • przywrócenia prowadzonej przez Szkołę w zakresie klas I–III działalności dydaktycznej;
  • przywrócenia możliwości realizacji zajęć rewalidacyjnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;
  • możliwość korzystania przez uczniów klas VIII od 25 maja 2020 roku z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia na terenie Szkoły oraz korzystania z biblioteki szkolnej;
  • zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN opracowane zostały szczegółowe Procedury ochrony dzieci i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie przed Covid-19, które zostały udostępnione wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym poprzez moduł Wiadomości w dzienniku Librus.

Ponadto szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć na terenie Szkoły zostały przesłane w indywidualnej Wiadomości w dzienniku Librus do:

  • rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I-III (informacja na temat zajęć opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych)
  • rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas IV-VIII (informacja na temat konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych).

Dyrektor Szkoły
Barbara Rapińczuk 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status