ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Komunikat Dyrektora Szkoły


Szanowni Rodzice,

Z uwagi na możliwość:

  • przywrócenia prowadzonej przez Szkołę w zakresie klas I–III działalności opiekuńczo-wychowawczej;
  • przywrócenia prowadzonej przez Szkołę w zakresie klas I–III działalności dydaktycznej;
  • przywrócenia możliwości realizacji zajęć rewalidacyjnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;
  • możliwość korzystania przez uczniów klas VIII od 25 maja 2020 roku z konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia na terenie Szkoły oraz korzystania z biblioteki szkolnej;
  • zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN opracowane zostały szczegółowe Procedury ochrony dzieci i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. G. Bublewicza w Olsztynie przed Covid-19, które zostały udostępnione wszystkim rodzicom/opiekunom prawnym poprzez moduł Wiadomości w dzienniku Librus.

Ponadto szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć na terenie Szkoły zostały przesłane w indywidualnej Wiadomości w dzienniku Librus do:

  • rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas I-III (informacja na temat zajęć opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych)
  • rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas IV-VIII (informacja na temat konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych).

Dyrektor Szkoły
Barbara Rapińczuk 

 Skip to content