ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Pomoc materialna dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna na rok szkolny 2019/2020


I. STYPENDIA SZKOLNE

Termin składania wniosków w dniach 1-15 września 2019 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.

Podstawą przyznania stypendium jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019 r.). Osoby zatrudnione  na umowę o pracę powinny przedłożyć zaświadczenie o osiągniętych dochodach netto wystawione przez pracodawcę (bez potrąceń np. alimentacyjnych, komorniczych i itd…) również z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach za 2018 r.

Natomiast osoby prowadzące działalność i rozliczające się na podstawie ryczałtu powinny przedłożyć oświadczenie wydane przez księgowość rozliczającą podmiot o osiągniętych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o odpowiedzialności karnej podpisana przez wnioskodawcę (zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kk.) następującej treści: ,, Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’’.

Wzór wniosku o stypendium szkolne oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie mops.olsztyn.e-bip.pl lub u pedagoga szkolnego.

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny wynosi 528,00 zł netto.

Kwota dochodu 1 ha przeliczeniowego wynosi – 308 zł.

Dochody netto wylicza się biorąc pod  uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno–rentowy (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne netto),
 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
 • dodatek mieszkaniowy, energetyczny,
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  – świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
 • zasiłki lub świadczenia pielęgnacyjne,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej się na zasadach ogólnych (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2018 r. wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2018),
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu wylicza się na podstawie oświadczenia wydanego przez księgowość prowadzącej firmę,
 • z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego – 308 zł/ha),
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty finansowane  przez Unię  Europejską.

do dochodów nie wlicza się :

 • zasiłków celowych (np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remonty z pomocy społecznej),
 • dochodów z prac społecznie użytecznych,
 • dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+)
 • zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • programu ,,Dobry start’’ (300+).

od dochodów  odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne może być przyznane wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie może zostać przyznane na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej (np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłat za energię, gaz, czynsz i media).

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego. Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

 1. od 1 września do 31 grudnia br. do dnia 10 grudnia 2019 r.
 2. od 1 stycznia do 31 maja 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozliczenia przyznanego świadczenia  na podstawie imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę należy dokonać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, al. M. J. Piłsudskiego 61 a, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–14:00.

W pokoju nr 8 przyjmowani są petenci o nazwiskach rozpoczynających się na pierwszą literę nazwiska:
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K – stanowisko nr 1 (nr telefonu 89/533-66-98)

L,Ł,M,N,Ń,O,P,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż – stanowisko nr 2 (nr telefonu 89/534-69-97).

Wykaz wydatków na pomoc o charakterze  edukacyjnym,
które podlegają zwrotowi na podstawie przedłożonych rachunków, faktur VAT i innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakupi pokrycie kosztów:

1) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów itd…,
2) zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, edukacyjnych programów oraz akcesoriów komputerowych, pamięci USB, płyt CD, papieru i tuszu do drukarki,
3) przyborów szkolnych w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, tornistrów, bloków, flamastrów, temperówek, kredek, ołówków, piór, gumek, kleju, farb   pędzelków, papieru kolorowego, rysunkowego, kancelaryjnego, milimetrowego, brystolu,  nożyczek, taśmy klejącej, modeliny, plasteliny, korektorów, przyborów geometrycznych kalkulatorów itp.,
4) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki sportowe, dresy, kurtka sportowa),
5) transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki oraz zajęcia pozalekcyjne,
6) opłat za szkołę (czesne); pobyt w internacie, bursie lub akademiku,
7) zakupu sprzętu, akcesoriów, instrumentów stroju itp. związanych z rozwijaniem zainteresowań ucznia,
8) dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych (np. wyrównawczych, językowych, tanecznych, artystycznych, kół zainteresowań),
9)  abonamentu internetowego,
10) na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia klasowe na basen, do teatru, kina, muzeum,
11) stroju galowego, mundurka szkolnego,
12) biurka szkolnego oraz krzesła do biurka,
13) urządzeń i sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
14) sprzętu i urządzeń  dla uczniów szkół zawodowych.

 

Rodzice ucznia, dyrektor szkoły lub ośrodka w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczeniu dziecka w ośrodku, itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję.

Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.


II. ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej w związku ze zdarzeniem losowym w szczególności, gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów, wystąpiła ciężka choroba (rodzica, rodzeństwa, ucznia), gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź).

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach i zaświadczeniu  o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 Skip to content