SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2020/2021

Stypendium szkolne

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny – 528 zł netto
Termin składania wniosków w szkole – do 15 września 2020 r.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki oraz regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie mops.olsztyn.e-bip.pl

Uczniowie mieszkający w Olsztynie wnioski na stypendia wraz z oświadczeniami składają u pedagogów szkolnych.

Uczniowie spoza Olsztyna – wnioski na stypendia pobierają i składają we właściwych miejscu zamieszkania Ośrodkach Pomocy Społecznej. Wniosek musi być potwierdzony przez szkołę.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej w związku ze zdarzeniem losowym w szczególności, gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów, wystąpiła ciężka choroba (rodzica, rodzeństwa, ucznia), gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź).

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach i zaświadczeniu o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w  nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status