ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2020/2021


Stypendium szkolne

Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny – 528 zł netto
Termin składania wniosków w szkole – do 15 września 2020 r.

Wzór wniosku o stypendium szkolne i inne druki oraz regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie mops.olsztyn.e-bip.pl

Uczniowie mieszkający w Olsztynie wnioski na stypendia wraz z oświadczeniami składają u pedagogów szkolnych.

Uczniowie spoza Olsztyna – wnioski na stypendia pobierają i składają we właściwych miejscu zamieszkania Ośrodkach Pomocy Społecznej. Wniosek musi być potwierdzony przez szkołę.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji  materialnej w związku ze zdarzeniem losowym w szczególności, gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów, wystąpiła ciężka choroba (rodzica, rodzeństwa, ucznia), gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź).

Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach i zaświadczeniu o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w  nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem zaistniałego zdarzenia i jego wpływu na sytuację ucznia. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł.

 Skip to content