ZSO NR 5 Olsztyn
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
IM. M. G. BUBLEWICZA

X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Stypendia szkolne


INFORMACJA
– POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
(
treść dokumentu w .pdf-ie – do pobrania)

I . STYPENDIA SZKOLNE

 1.  Termin
 1. składania wniosków w dniach 1-15 września 2017 r. w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.

Podstawą do przyznania stypendium jest wymagany prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2017 r.) oraz klauzula o odpowiedzialności karnej podpisana przez wnioskodawcę (zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kk.).

 1. Kryterium dochodowe na jednego członka rodziny – 514,00 zł netto.

Dochody netto  wylicza się biorąc pod  uwagę:

 • wynagrodzenie za pracę,
 • świadczenia wypłacane przez organ emerytalno – rentowy
  (emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne netto),
 • zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
 • świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
 • dodatek mieszkaniowy, energetyczny,
 • alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
 • zasiłki lub świadczenia pielęgnacyjne,
 • dochody z działalności gospodarczej rozliczanej się na zasadach ogólnych
  (1/12 dochodu z roku poprzedniego tj. 2016 r.)
  (wymagane jest załączenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2016),
 • z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego – 288,00 zł ha)
 • inne dochody np. staże w projektach realizowanych przez różne podmioty finansowane przez Unię  Europejską
 1. do dochodów nie wlicza się :– zasiłków celowych (np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remonty z pomocy społecznej),
  – dochodów z prac  społecznie – użytecznych,
  – dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500 +)
  – zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. od dochodów odlicza się :

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

 1. Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium.

Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

 1. od 1 września do 31 grudnia br. – do dnia 15 grudnia 2017 r.
 2. od 1 stycznia do 31 maja 2018 – do dnia 30 czerwca 2018 r.

Faktury, rachunki imienne należy rozliczyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61 A w  pokoju  nr 2 (tel. 89/533-37-56) lub pokoju nr 8 (tel. 89/534-69-97), w godzinach 9:00 -14:00

 1. Wykaz wydatków na pomoc o charakterze edukacyjnym,  które podlegają zwrotowi na podstawie  przedłożonych rachunków, faktur VAT i innych imiennych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na zakup i pokrycie kosztów:
 • podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów itd…,
 • zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, edukacyjnych programów oraz akcesoriów komputerowych, pamięci USB, płyt CD, papieru i tuszu do drukarki,
 • przyborów szkolnych w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków szkolnych, tornistrów, bloków, flamastrów, temperówek, kredek, ołówków, piór, gumek, kleju, farb pędzelków, papieru kolorowego, rysunkowego, kancelaryjnego, milimetrowego, brystolu,  nożyczek, taśmy klejącej, modeliny, plasteliny, korektorów, przyborów geometrycznych kalkulatorów itp.,
 • stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (obuwie sportowe, koszulka, spodenki sportowe, dresy, kurtka sportowa),
 • transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę lub odbywa praktyki oraz zajęcia pozalekcyjne,
 • opłat za szkołę (czesne); pobyt w internacie, bursie lub akademiku,
 • zakupu sprzętu, akcesoriów, instrumentów stroju itp. związanych z rozwijaniem zainteresowań ucznia,
 • dodatkowo płatnych zajęć edukacyjnych ( np. wyrównawczych, językowych, tanecznych, artystycznych, kół zainteresowań),
 • abonamentu internetowego,
 • na wycieczki szkolne, zielone szkoły, wyjścia klasowe na basen, do teatru, kina, muzeum,
 • stroju galowego, mundurka szkolnego,
 • biurka szkolnego oraz krzesła do biurka,
 • urządzeń i sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
 • sprzętu i urządzeń dla uczniów szkół zawodowych.

Rodzice ucznia, dyrektor szkoły lub ośrodka w przypadku rezygnacji lub zaprzestania pobierania nauki, zmiany szkoły, umieszczeniu dziecka w ośrodku, itd. obowiązani są poinformować organ wydający decyzję.

Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania świadczenia.

 

II. ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny przyznawany jest dla ucznia, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej w związku ze zdarzeniem losowym w szczególności gdy umiera jedno z rodziców lub opiekunów, wystąpiła ciężka choroba (rodzica, rodzeństwa, ucznia), gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź). Wniosek o zasiłek szkolny wraz z oświadczeniem o dochodach (w załączeniu) i zaświadczeniu  o zaistniałej sytuacji (np. akt zgonu, karta informacyjna ze szpitala itp.) składa się w terminie do 2 miesięcy od zaistniałego zdarzenia.

Zasiłek szkolny przyznaje się bez względu na wysokość dochodu.

 Skip to content